akreditasyon

Eğitim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması

Eğitim sistemlerinin, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel işlevleri vardır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler bu alanlarda hızlı değişim ve dönüşümler yaşanmasına yol açmaktadır. Bu gelişmeler; bireyleri, kurumları, bölgeleri ve ülkeleri derinden etkilemeye devam etmektedir.

Kuşkusuz büyük değişimlerin yaşandığı günümüz dünyasında, kişileri hayata hazırlama görevini yüklenen eğitim sistemlerinin değişmeden olduğu gibi kalmaları ve bu şekilde yüklenmiş oldukları görevleri yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Bu amaçla, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, eğitim sistemleri daha esnek, daha etkili ve herkes için daha erişilebilir hale getirme konusunda büyük çalışmalar yapılmaktadır. Ülke ve Toplum liderleri eğitime yapılan yatırımın önemli olduğu ve ulusal eğitim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çaba sarf edilmesinin zorunlu olduğu konusunda hemfikir görünmektedir. Yaşama, öğrenme ve çalışma biçimlerini hızla değiştiren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim sistemlerinde sürekli olarak yenileşmeyi gerekli kılmaktadır. Eğitim alanında köklü bir reform hareketine küresel düzeyde ihtiyaç duyulmaktadır.

Her alanda olduğu gibi Eğitim sistemlerinde de insan merkezli nitelikli bir eğitim modeline geçmek üzere, toplumun ihtiyaçlarına ve uluslararası standartlara uygun, Bilgi toplumu ve onun eğitim yaklaşımı olan, herkes için hayat boyu öğrenimi esas alan, iyi yönetişim ve sistem yaklaşımlarıyla yapılandırılmış bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini öğreten, etkin bir rehberlik hizmetini içeren, yatay ve dikey geçişlere imkan veren, piyasa meslek standartlarına uygun, üretime dönük eğitime ağırlık veren, yetki devrini esas alan, fırsat eşitliğini gözeten verimli, etkin ve kaliteli bir eğitim sistemi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Merkez teşkilatlarının, eğitim hizmetlerinin etkili koordinasyonuna imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılarak genel düzeyde politikaları belirleyen, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını yerine getiren bir yapıya dönüştürülmesi ve yerel yönetimlerin eğitimdeki rolünün artırılarak üst kademelerde toplanan yetkiler, alt birimlere ve yerel birimlere dengeli olarak aktarılması bunların yanısıra eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla, gönüllü kuruluşlar ve özel kesimin katkısını sağlayacak bir sistemin oluşturulması küresel bir vizyon olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, eğitim sistemlerinin idari kapasitesini, yönetim ve organizasyon kapasitesini, mali kaynakları kullanabilme kapasitesini, izleme – değerlendirme kapasitesini artıran, insan kaynaklarının geliştirilmesini destekleyen, yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapısını güçlendirilecek eğitim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır.

world_network_s

 

Geleceğin Eğitimi Derneği, insanlık için çok önemli olan günümüz eğitim sorunlarının çözümü ve bugünden geleceğin eğitim sisteminin inşası için bilgi, deneyim, model ve analizlerin paylaşıldığı uluslararası bir platformudur.